بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

Cloud VPS S
شروع از 386,400 تومان ماهانه
 • 4vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 8GB حافظه رم
Cloud VPS S win
شروع از 690,000 تومان ماهانه
 • 4vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 8GB حافظه رم
Cloud VPS M
شروع از 676,200 تومان ماهانه
 • 6vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 16GB حافظه رم
Cloud VPS M win
شروع از 1,283,400 تومان ماهانه
 • 6vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 16GB حافظه رم
Cloud VPS L
شروع از 1,127,000 تومان ماهانه
 • 8vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 30GB حافظه رم
Cloud VPS L win
شروع از 2,258,600 تومان ماهانه
 • 8vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 30GB حافظه رم
Cloud VPS XL
شروع از 2,028,600 تومان ماهانه
Cloud VPS XL win
شروع از 4,291,800 تومان ماهانه