بخش ها

  عملیات

Cloud VPS S
شروع از 531,000 تومان ماهانه
 • 4vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 8GB حافظه رم
Cloud VPS S win
شروع از 944,007 تومان ماهانه
 • 4vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 8GB حافظه رم
Cloud VPS M
شروع از 767,000 تومان ماهانه
 • 6vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 16GB حافظه رم
Cloud VPS M win
شروع از 1,652,013 تومان ماهانه
 • 6vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 16GB حافظه رم
Cloud VPS L
شروع از 1,239,000 تومان ماهانه
 • 8vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 30GB حافظه رم
Cloud VPS L win
شروع از 2,655,025 تومان ماهانه
 • 8vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 30GB حافظه رم
Cloud VPS XL
شروع از 2,065,000 تومان ماهانه
Cloud VPS XL win
شروع از 4,720,049 تومان ماهانه