بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

1GB-cpanel-NVMe-IRAN
$25,000.00 ماهانه
LiteSpeed + NVMe
 • 1GB storage
 • 50GB Trafic
 • 10 Parked Domains
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database
2GB-cpanel-NVMe-IRAN
$29,000.00 ماهانه
LiteSpeed + NVMe
 • 2GB storage
 • 60GB Trafic
 • 10 Parked Domains
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database
3GB-cpanel-NVMe-IRAN
$41,000.00 ماهانه
LiteSpeed + NVMe
 • 3GB storage
 • 70GB Trafic
 • 10 Parked Domains
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database
5GB-cpanel-NVMe-IRAN
$67,500.00 ماهانه
LiteSpeed + NVMe
 • 5GB storage
 • 90GB Trafic
 • 20 Parked Domains
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database
10GB-cpanel-NVMe-IRAN
$120,000.00 ماهانه
LiteSpeed + NVMe
 • 10GB storage
 • 200GB Trafic
 • 40 Parked Domains
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database