دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

1GB-cpanel-NVMe-IRAN
25,000 تومان ماهانه
LiteSpeed + NVMe
 • 1GB storage
 • 50GB Trafic
 • 10 Parked Domains
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database
2GB-cpanel-NVMe-IRAN
29,000 تومان ماهانه
LiteSpeed + NVMe
 • 2GB storage
 • 60GB Trafic
 • 10 Parked Domains
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database
3GB-cpanel-NVMe-IRAN
41,000 تومان ماهانه
LiteSpeed + NVMe
 • 3GB storage
 • 70GB Trafic
 • 10 Parked Domains
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database
5GB-cpanel-NVMe-IRAN
67,500 تومان ماهانه
LiteSpeed + NVMe
 • 5GB storage
 • 90GB Trafic
 • 20 Parked Domains
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database
10GB-cpanel-NVMe-IRAN
120,000 تومان ماهانه
LiteSpeed + NVMe
 • 10GB storage
 • 200GB Trafic
 • 40 Parked Domains
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database