بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

سرور ابری کلاس آنلاین A
$550,000.00 ماهانه
 • 4GB Ram
 • 4Core CPU
 • 40GB SSD Disk Space
سرور ابری کلاس آنلاین B
$890,000.00 ماهانه
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 80GB SSD Disk Space
سرور ابری کلاس آنلاین C
$1,190,000.00 ماهانه
 • 12GB Ram
 • 6Core CPU
 • 120GB SSD Disk Space
سرور ابری کلاس آنلاین D
$1,590,000.00 ماهانه
 • 8GB Ram
 • 16Core CPU
 • 200GB SSD Disk Space