دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

1GB-wp-cpanel-NVMe-IRAN
25,000 تومان ماهانه
LiteSpeed + NVMe
PHP 4.4 - 8.0
 • 1GB storage
 • نامحدود Trafic
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database
5GB-wp-cpanel-NVMe-IRAN
75,000 تومان ماهانه
LiteSpeed + NVMe
PHP 4.4 - 8.0
 • 5GB storage
 • نامحدود Trafic
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database
10GB-wp-cpanel-NVMe-IRAN
135,000 تومان ماهانه
LiteSpeed + NVMe
PHP 4.4 - 8.0
 • 10GB storage
 • نامحدود Trafic
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database
20GB-wp-cpanel-NVMe-IRAN
167,000 تومان ماهانه
LiteSpeed + NVMe
PHP 4.4 - 8.0
 • 20GB storage
 • نامحدود Trafic
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database
30GB-wp-cpanel-NVMe-IRAN
216,000 تومان ماهانه
LiteSpeed + NVMe
PHP 4.4 - 8.0
 • 30GB storage
 • نامحدود Trafic
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Database