بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

1GB-ded-cpanel-SSD
$1.20 ماهانه
1GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 1 سایت

هارد پر سرعت SSD
2GB-ded-cpanel-SSD
$2.00 ماهانه
2GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 1 سایت

هارد پر سرعت SSD
3GB-ded-cpanel-SSD
$2.34 ماهانه
3GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 1 سایت

هارد پر سرعت SSD
5GB-ded-cpanel-SSD
$3.23 ماهانه
5GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 1 سایت

هارد پر سرعت SSD
10GB-ded-cpanel-SSD
$5.55 ماهانه
10GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 2 سایت

هارد پر سرعت SSD
20GB-ded-cpanel-SSD
$9.36 ماهانه
20GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 3 سایت

هارد پر سرعت SSD
30GB-ded-cpanel-SSD
$10.50 ماهانه
30GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 4 سایت

هارد پر سرعت SSD