دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

1GB-ded-cpanel-SSD
45,000 تومان ماهانه
1GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 1 سایت

هارد پر سرعت SSD
2GB-ded-cpanel-SSD
59,000 تومان ماهانه
2GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 1 سایت

هارد پر سرعت SSD
3GB-ded-cpanel-SSD
79,000 تومان ماهانه
3GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 1 سایت

هارد پر سرعت SSD
5GB-ded-cpanel-SSD
99,000 تومان ماهانه
5GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 1 سایت

هارد پر سرعت SSD
10GB-ded-cpanel-SSD
169,000 تومان ماهانه
10GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 2 سایت

هارد پر سرعت SSD
20GB-ded-cpanel-SSD
299,000 تومان ماهانه
20GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 3 سایت

هارد پر سرعت SSD
30GB-ded-cpanel-SSD
399,000 تومان ماهانه
30GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 4 سایت

هارد پر سرعت SSD