بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

Cloud VPS S
شروع از $8.40 ماهانه
 • 4vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 8GB حافظه رم
Cloud VPS S win
شروع از $15.00 ماهانه
 • 4vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 8GB حافظه رم
Cloud VPS M
شروع از $14.70 ماهانه
 • 6vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 16GB حافظه رم
Cloud VPS M win
شروع از $27.90 ماهانه
 • 6vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 16GB حافظه رم
Cloud VPS L
شروع از $24.50 ماهانه
 • 8vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 30GB حافظه رم
Cloud VPS L win
شروع از $49.10 ماهانه
 • 8vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 30GB حافظه رم
Cloud VPS XL
شروع از $44.10 ماهانه
Cloud VPS XL win
شروع از $93.30 ماهانه