بخش ها

  عملیات

Cloud VPS S
شروع از 675,000 تومان ماهانه
 • 4vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 8GB حافظه رم
Cloud VPS S win
شروع از 1,200,007 تومان ماهانه
 • 4vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 8GB حافظه رم
Cloud VPS M
شروع از 975,000 تومان ماهانه
 • 6vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 16GB حافظه رم
Cloud VPS M win
شروع از 2,100,013 تومان ماهانه
 • 6vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 16GB حافظه رم
Cloud VPS L
شروع از 1,575,000 تومان ماهانه
 • 8vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 30GB حافظه رم
Cloud VPS L win
شروع از 3,375,025 تومان ماهانه
 • 8vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
 • 30GB حافظه رم
Cloud VPS XL
شروع از 2,625,000 تومان ماهانه
Cloud VPS XL win
شروع از 6,000,049 تومان ماهانه